Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод (ППП)

БРАЙТЕД ЕООД ползва услугите на лицензирани куриерски фирми извършващи разплащания с наложен платеж чрез пощенски парични преводи (ППП). В тази връзка към издадения от нас документ (стокова разписка или фактура) придружаващ стоката, ние не прилагаме касова бележка от ФУ. Събраните суми от куриерските фирми постъпват по банковата сметка на нашата фирма.

За извършеното плащане от клиента, куриерската фирма издава разписка за пощенски паричен превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е признат от закона документ, който ни освобождава от издаването на касов бон. 

Следва клиентът да приложи издадената разписка от куриерската служба към издаденият от нас документ (фактура) за да може да го осчетоводи.


Допълнително пояснение:

В чл.3 (1)  от Наредба № H-18 е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски праичен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

В нормата на чл.25, ал.1, т.1 от Наредбата е записано, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се изисква фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.

 (източник)


Моля, при получаване на стоката ПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД. Тя заменя касовия бон към фактурата!!!